Publisert: 28.09.2022

Tryggere bolighandel – hva er status etter åtte måneder?


Formålet med endringene i avhendingsloven fra nyttår 2022 var å frembringe bedre informasjon om boligen, senke konfliktnivået og skape en tryggere bolighandel for begge parter. Norges Eiendomsmeglerforbund har kommet med følgende statusrapport etter innføringen:

Siden endringer ofte tar tid å innarbeide, regnet NEF med at klagefrekvensen ville øke det første året, for deretter å falle ettersom endringene får satt seg.

Det har ikke skjedd. Både kjøpere, selgere og profesjonelle ser ut til å ha tilpasset seg raskere enn man forventet. I samarbeid med forsikringsgivere kan NEF konstatere at det så langt har kommet overraskende få klager i kjølvannet av lovendringen. For eneboliger, som vanligvis utløser de alvorligste konfliktene, ser det ut til at klagefrekvensen har falt.

Hva forklarer denne utviklingen?

Det er gitt mye og god informasjon fra meglerbransjen, takstbransjen, forsikringsbransjen og forbrukerorganisasjonene, og forbrukerne har i stor grad tatt til seg informasjonen.  Man erfarer at selgerne er mer opptatt av å sikre god dokumentasjon og at kjøperne er mer oppmerksomme på dokumentasjonen.

Tilstandsgrader og tydelige beskrivelser av utbedringsbehov bidrar til å avklare kjøpers forventninger til boligen. Forskriftsmessige rapporter som avdekker flere feil og utbedringsbehov før handelen, reduserer dermed risikoen for negative overraskelser etter overtakelse. Takstbransjen melder at det levert tilstandsrapporter etter de nye reglene i nær hundre prosent av bruktboligsalgene i 2022.

Selv om det er for tidlig å konkludere på bred front, kan man konstatere at endringene i lov og forskrift ser ut til å virke etter hensikten. Reglene motiverer både forbrukere og profesjonelle til å sikre en tryggere handel:

  • Selgerne har fått et sterkt insentiv til å legge alle kort på bordet og dokumentere boligen så langt det lar seg gjøre, fordi det fritar for ansvar.
  • Kjøperne har fått et sterkt insentiv til å lese dokumentasjonen og oppfylle sin undersøkelsesplikt, fordi man bindes av opplysningene som er gitt.
  • Bygningssakkyndige har fått et sterkt insentiv til å levere forskriftsmessige rapporter, fordi man kan holdes ansvarlig for avvik fra forskriften.

Samtidig har både eiendomsmeglere og forsikringsgivere en interesse i at både selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt oppfylles i samsvar med lovens krav. På den måten unngår man uheldige konflikter og mange skadesaker. 

Både selgere og kjøpere er tjent med bedre informasjon som gir mindre rom for konflikter mellom avtalepartene. Men tilstandsrapporter vil ikke alltid kunne avdekke enhver mangel. Derfor anbefales det at selgere anskaffer en boligselgerforsikring og at kjøpere anskaffer en boligkjøperforsiking. Selgere som har oppfylt sin opplysningsplikt etter loven og forsikret seg mot skjulte mangler som ikke er avdekket i tilstandsrapporten kan sove godt om natten. Kjøpere som har oppfylt sin undersøkelsesplikt og har en forsikring som sikrer bistand ved eventuelt konflikt er også tryggere.

NEF vil følge og overvåke utviklingen nøye framover mht. hvordan eiendomshandelen påvirkes, og hvor det kan være behov for fremtidige justeringer i regelverket. Dette gjøres i samarbeid med takstbransjen, forsikringsbransjen og forbrukerorganisasjonene.

Som med alt nytt regelverk vil det oppstå nye problemstillinger knyttet til lovendringene og forskriften til avhendingsloven, som vil måtte finne sin avklaring for domstolene. Samtidig blir det interessant å se hvordan det samlede konfliktnivået for norske domstoler påvirkes av endringene. Man må følge utviklingen over et lengre tidsbilde for å få klare svar på dette.

 

Har du noen spørsmål rundt det nye regelverket og ditt boligsalg – ta kontakt med en av våre eiendomsmeglere.

Forbrukerinformasjon- nye boligsalgsregler (PDF)